SISTEMES DE GESTIÓ

SISTEMES DE GESTIÓ

En l’àmbit de la gestió de sistemes, ALMGESTIÓ ofereix diferents tipologies de serveis, entre les quals destaquen:

01 01
Implantació de
sistemes de gestió

02 02
Optimització i millora
de sistemes de gestió

03 03
Externalització de la gestió de departaments

04 04
Auditories internes
05 05
Suport en l’auditoria
de certificació

06 06
Auditories de proveïdors

07 07
Formació

Les principals normes implantades per ALMGESTIÓ són:

UNE-EN ISO 9001 Gestió de la qualitat
UNE-EN ISO 14001 Gestió ambiental
REGLAMENT (UE) 2017/1505 (EMAS) Gestió ambiental
FSC-STD-40-004 Cadena de custòdia
PEFC ST 2002 Cadena de custòdia de productes forestals
UNE-EN ISO 45001 Gestió de la seguretat i salut en el treball
UNE-EN ISO 22000 Gestió de la innocuïtat dels aliments
UNE-EN ISO 27001 Gestió de la seguretat de la informació
UNE-EN ISO 50001 Gestió de l’energia
UNE 166002 Gestió de l'R+D+I
SGE21 Gestió ètica i socialment responsable
UNE-EN ISO/IEC 17025 Competència de laboratoris d’assaig i calibratge
UNE 66102 Gestió de centres tècnics de tacògrafs
UNE-EN 1090-1 Execució d’estructures d’acer i alumini
UNE-EN 15085 (sèrie) Aplicació ferroviàries. Soldejat de vehicles i components ferroviaris.
UNE-EN ISO 16901 Sistema de gestió del compliance