Assessoria tècnica

ASSESSORIA TÈCNICA

En aquest camp podem donar un ventall de solucions que donen resposta a la totalitat de necessitats d’aquest tipus de projectes (EXC1, EXC2, EXC3 i EXC4):
 • Implantació de la UNE-EN 1090-1 i la UNE-EN 1090-2
 • Auditoria interna de compliment
 • Suport en l’auditoria de certificació
 • Servei de Coordinació de Soldadura
 • Elaboració de procediments de soldadura
 • Homologació de Soldadors
 • Elaboració de procediments de tall tèrmic
 • Externalització de la gestió del sistema UNE-EN 1090:1
 • Assaig no destructius (AND) amb inspectors de nivell 2
Totes les empreses que realitzen càrrega, transport o descàrrega de mercaderies perilloses són susceptibles de què els apliqui l’ADR. Depenent de les quantitats d’aquestes matèries perilloses l’empresa ha de disposar d’un conseller de seguretat.

El nostre servei de conseller de seguretat de transport de mercaderies perilloses es caracteritza per donar un servei global al conjunt d’obligacions en relació amb l’ADR.
 • Elaboració de tota la documentació necessària per a la correcta gestió del procés d’ADR.
 • Elaboració dels informes de les visites tècniques
 • Estudi de les operacions de càrrega, descàrrega i transport portades a terme per part de l’empresa.
 • Revisió de la classificació de les mercaderies perilloses utilitzades per l’empresa en les activitats incloses en l’ADR.
 • Revisió de la determinació de l’embalatge, etiquetatge i transport de les mercaderies sotmeses a l’ADR.
 • Revisió dels procediments de treball relacionats.
 • Realització de l’informe anual del Conseller de Seguretat.
 • Assessorament en el procediment de treball de transport entre ubicacions dins del marc de l’ADR.
 • Notificació d’accidents a l’autoritat competent, en cas de ser necessari.
 • Formació del personal vinculat a les operacions sotmeses a l’ADR.
 • Suport telefònic o mitjançant correu electrònic de qualsevol dubte que tingui l’empresa durant tot el temps de vigència del contracte.

En el cas de dubte de si aplica l’ADR a la seva empresa, des d’ALMGESTIÓ realitzem una diagnosi d’aplicació de forma totalment gratuïta.
Des d’ALMGESTIÓ realitzem la inspecció de prestatgeries metàl·liques donant compliment al RD 1215/1997, seguint la norma de referència UNE-EN 15635. En aquestes inspeccions realitzem les següents tasques:
 • Inspecció de les prestatgeries comprovant els següents punts:
  • · Danys per impacte sobre l’estructura
  • · Problemes de verticalitat
  • · Posició i informació de les plaques de característiques
  • · Esquerdes sobre les soldadures o material base
  • · Estat del ferm
  • · Posicions, estabilitat i dimensions de les unitats de càrrega
 • Inspecció general del magatzem a nivell de terra
 • Informe de resultats
Una mala estiba de càrregues pot comportar greus riscos en el transport de mercaderies per carretera. Actualment està vigent el Reial Decret 563/2017 el qual té com a objectiu regular les condicions en les quals s’han de realitzar les inspeccions tècniques per carretera dels vehicles comercials.

L’incompliment d’aquesta normativa pot comportar importants sancions per part de l’administració. Des d’ALMGESTIÓ oferim un servei d’assessorament en l’estiba de vehicles comercials amb la finalitat que l’empresa compleixi amb aquesta normativa i s’evitin danys a la càrrega.

Aquest servei consisteix en:

Diagnosi: A l’inici del servei, es realitza una diagnosi d’operacions amb la finalitat de conèixer la totalitat de les operacions d’estiba realitzades per part de l’empresa, i així poder determinar l’abast del servei.

Formació: Els tècnics d’ALMGESTIÓ especialistes elaboren un pla de formació específica per al personal relacionat amb l’estiba, amb la finalitat de capacitar-lo per tal de dur a terme el procés d’estiba de forma autònoma i amb les màximes garanties de seguretat i compliment de la normativa vigent.

Instruccions tècniques: Amb la finalitat que l’empresa disposi dels procediments a seguir per a la realització d’una estiba correcta, s’elaboren unes instruccions tècniques ajustades a les operacions realitzades per l’empresa amb l’objectiu de facilitar aquesta activitat.

Auditories de compliment: De forma periòdica, es realitza una revisió dels processos d’estiba amb l’objectiu de detectar qualsevol incompliment de la normativa aplicable, procediments interns o canvis en les característiques de les càrregues i així elaborar un informe de recomanacions per tal de poder corregir les situacions que s’han detectat com a no correctes.
En l’àmbit de la soldadura donem resposta a gran part de les necessitats de les empreses que disposen i/o subcontracten el procés de soldadura:

 • Servei de coordinació de soldadura
 • Elaboració de procediments de soldadura
 • Homologació de Soldadors
 • Elaboració de procediments de tall tèrmic
 • Assajos no destructius (AND) amb inspectors de nivell 2
Actualment, tota empresa que subcontracti treballs a una altra empresa o persona ha de complir amb el RD 171/2004 de Coordinació d’Activitats Empresarials i garantir el desenvolupament de les activitats per part del proveïdor amb seguretat. L’incompliment d’aquesta normativa pot derivar en sancions per part de l’autoritat laboral.

En el cas que l’empresa tingui dificultats per a dur a terme una correcta Coordinació d’Activitats Empresarials, des d’ALMGESTIÓ es dóna suport en la gestió i revisió de tota la documentació necessària i legal, per tal que empreses externes accedeixin a les vostres instal·lacions a treballar amb total seguretat i complint en tot moment amb el RD 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials.
Realitzem auditories de seguretat a l’empresa. Per assegurar en tot moment que el vostre personal està treballant complint les normes de seguretat i salut establertes.

Per altra banda, aquest servei d’auditoria també el podem portar a terme sobre proveïdors amb la finalitat de conèixer el nivell de compliment en relació amb als requisits de seguretat i salut per part del proveïdor.
Gestionem els tràmits de caràcter ambiental que l’empresa està obligada a realitzar, com poden ser: Declaració de residus, DUCA, Declaració Anual d’Envasos, Estudis de minimització de residus perillosos, Ecoembes, etc.
Amb la finalitat de simplificar la gestió i la consulta de les fitxes de seguretat de productes químics, elaborem FDS resumides i de fàcil comprensió visual perquè puguin ser consultades i estar a l’abast de tot el personal que ho necessiti.

Per altra banda, també es dóna suport en el procés d’actualització, de tal manera que es disposin de les fitxes dels productes que realment s’estiguin utilitzant. Una de les principals millores que ofereix aquest servei és reduir el temps d’actualització de les fitxes de seguretat i garantir que la informació en el lloc de treball estigui permanentment actualitzada.
Des d’ALMGESTIÓ realitzem una diagnosi dels productes químics utilitzats i de l’operativa industrial de l’empresa per tal de poder determinar les obligacions legals a complir (RD 656/2017, ADR, etc.) i així ajudar a l’empresa a donar compliment a aquestes normatives amb els menors costos possibles.

En aquest àmbit, també es realitzen les inspeccions anuals dels magatzems de productes químics d’acord al RD 656/2017, elaborant un informe de compliment.
Realitzem la implantació d’un programa de compliment normatiu i del sistema de gestió basat en la UNE-EN ISO 16901. Com a característica diferenciadora del nostre servei destaca la unió de tècnics especialistes en sistemes de gestió amb juristes experts en gestió empresarial, permetent una implantació el màxim d'integrada en el sistema de gestió de l’empresa.
 • Anàlisis de cada àrea i valoració dels riscos penals
 • Identificació de mesures preventives i correctives
 • Instruments de control i supervisió: Codis de Conducta i/o protocols d'actuació
 • Gestió del Canal de denúncies internes i protecció de les dades de caràcter personal
 • Assessorament a l'òrgan de control intern encarregat de supervisar l'eficàcia del compliment
 • Elaboració de procediments i polítiques
El càlcul de la petjada de carboni és una metodologia de quantificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'una organització, producte, servei o esdeveniment, el qual pot esdevenir un avantatge competitiu entre empreses i ajuda a dirigir els esforços d’una organització en reducció dels gasos d’efecte hivernacle i la preservació del medi ambient.
Actualment, disposar d’un entorn de treball saludable és important fer un pas qualitatiu en el canvi d’actituds i en la promoció d’hàbits saludables, que permetin millorar els nivells de benestar de les persones, de les organitzacions i en definitiva de la societat. Ser una empresa saludable suposa:
 • Millorar la salut i seguretat dels treballadors.
 • Millora de la seva implicació i motivació
 • Reducció de la sinistralitat
 • Millora de la productivitat
 • Millora de la imatge de l’empresa
 • Elaboració de procediments i polítiques
Des d’ALMGESTIÓ oferim el servei de convertir l’empresa en un Model d’Empresa Saludable. Per la implantació d’aquest model d’empresa realitzem les següents accions:
 • Avaluació de situació inicial: anàlisis epidemiològic, aspectes psicosocials, medi ambient.
 • Definició d’objectius: físics, psicosocials, recursos de salut i contribució a la comunitat.
 • Implantació de programes i campanyes de promoció de la salut.
 • Anàlisis de l’eficàcia. Etapa on es mesura el nivell d’implantació de cada programa.